Arabağlantı ve erişime yeni düzenleme

Arabağlantı ve erişime yeni düzenleme

Telekomünikasyon Kurumu, sektörde uygulanacak arabağlantı ve erişime ilişkin yeni bir düzenleme hazırladı.

 Şirketlere arabağlantı ve erişim sağlama yükümlülüğü getirilirken, aleni hale gelecek anlaşmalar çerçevesinde uygulanacak tarifeler maliyet esaslı olması şartına bağlandı. Kurumun rekabete aykırılık halinde her aşamada müdahale edebileceği yeni düzende, kurallara uymayanlara cirolarının yüzde 1 ila 2'si oranında ceza verilecek. İhlal tekrarında ceza tutarı cironun yüzde 3'üne kadar çıkacak.

Telekomünikasyon Kurumu'nun Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile, işletmecilerin erişim ve arabağlantıya ilişkin hak ve yükümlülükleri belirlendi.

PİYASA HAKİMİNE ERİŞİM SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Telekomünikasyon Kurumu, ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip bir işletmecinin diğer işletmecilerin erişimine izin vermemesinin veya aynı sonucu doğuracak şekilde erişim için makul olmayan süre ve şartlar ileri sürmesinin rekabet ortamının oluşumunu engelleyeceğine veya ortaya çıkacak durumun kullanıcıların aleyhine olacağına karar vermesi halinde, etkin piyasa gücüne sahip söz konusu işletmeciye erişim sağlama yükümlülüğü getirebilecek.
Bir işletmeci, erişimi ancak şebeke işletim güvenliğinin veya şebeke bütünlüğünün veya veri güvenliğinin temin edilemeyeceğini ya da şebekelerin karşılıklı işletilebilirliğinin mümkün olmadığını objektif kriterlerle kanıtlamak ve Kurumun onayını almak kaydıyla sınırlandırabilecek. Bu hallerin mevcudiyeti, işletmecilerin erişim yükümlüsü olarak belirlenmesine halel getirmeyeceği gibi erişim koşullarını müzakere etmeyi reddetmeleri için de geçerli bir neden teşkil etmeyecek.

AYRIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Erişim sağlama yükümlüsü işletmeciler, taşıma, anahtarlama ve işletim arayüzleri de dahil olmak üzere kendilerinden talep edilen erişimi sağlayacak şekilde ayrıştırma yapmakla yükümlü olacaklar. Kurum, yerel ağ da dahil olmak üzere bütün şebeke bileşenlerine ayrıştırılmış erişim sağlama yükümlülüğünün kapsamını belirleyecek. Bir işletmecinin, içinde bulunduğu koşulların ayrıştırma yükümlülüğünü yerine getirmesini engellediğini kanıtlaması halinde Kurum, söz konusu işletmeciyi bu yükümlülükten muaf tutacak.
İlgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeciler arabağlantı yükümlüsü olacak. Bununla birlikte Kurum, bir işletmecinin arabağlantıya izin vermemesinin veya aynı sonucu doğuracak şekilde makul olmayan süre ve şartlar ileri sürmesinin, rekabet ortamının oluşumunu engellediğine veya ortaya çıkacak durumun kullanıcıların aleyhine olduğuna karar vermesi halinde, söz konusu işletmeciyi arabağlantı yükümlüsü olarak belirleyebilecek.
Arabağlantı, teknik ve ekonomik olarak uygun olacağı kanıtlanabilen ve Kurum tarafından uygun görülen herhangi bir arabağlantı noktasından temin edilecek. İşletmeci, bunların haricinde bir noktadan arabağlantı talep etmesi halinde, temin edilecek noktanın maliyetini üstlenecek.
Telekomünikasyon Kurumu, erişim sağlama yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, işletmecilerin talebi üzerine, arabağlantının teknik ve ticari alternatiflerinin bulunduğu veya arabağlantıyı sağlamak için gerekli kaynakların bulunmadığı gerekçeleriyle arabağlantı yükümlülüğünün sınırlandırılmasına karar verebilecek.

AYRIMCILIĞA SON

Kurum, ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere, telekomünikasyon hizmetlerini sağlamak için kendi kullandıkları veya üçüncü şahısların telekomünikasyon hizmetlerini sunmak için gereksinim duydukları hizmetleri, söz konusu hizmetleri talep edenlere ayrım gözetmeksizin ve kendilerine uyguladıkları koşullarla temin etme yükümlüğü getirebilecek.
Kurum, ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere, teknik özellikler, şebeke özellikleri, tedarik ve kullanıma ilişkin hüküm ve koşullar ile ücretler gibi belirli bilgileri aleni hale getirme yükümlülüğü getirebilecek.
Kurum, ayrım gözetmeme yükümlülüğü getirilen işletmecilere referans erişim ve/veya arabağlantı teklifleri hazırlama yükümlülüğü getirebilecek. Kurum tarafından referans erişim ve/veya arabağlantı teklifi hazırlama yükümlülüğü getirilen işletmeciler, söz konusu yükümlülüğün getirildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde referans erişim ve/veya arabağlantı tekliflerini hazırlayarak Kuruma göndermekle yükümlü tutulacak.

KURUM ARABAĞLANTI TEKLİFLERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK

Arabağlantı teklifleri her yıl yenilenerek şubat ayı sonuna kadar Kuruma gönderilecek. Yeni teklifler onaylanana kadar mevcut referans erişim ve/veya arabağlantı teklifleri geçerliliğini koruyacak. Kurum, referans erişim ve/veya arabağlantı tekliflerinde değişiklik yapılmasına karar verebilecek. İşletmeciler, Kurumun talep ettiği değişiklikleri belirtilen biçimde ve sürede yerine getirmekle yükümlü olacak. İşletmeciler, Kurum tarafından onaylanan veya değiştirilerek onaylanan teklifleri Kurumun onayını müteakip bir hafta içinde kolay erişilebilir bir şekilde ve asgari olarak internet sitelerinde yayımlamakla yükümlü tutulacak.

MALİYET ESASLI TARİFE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşletmeciler, erişim ve/veya arabağlantı tarifelerini yönetmelikte yer alan, rekabetin sağlanması gibi ilkeleri göz önüne alarak serbestçe belirleyecek.
Kurum, ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere, tarifelerini maliyet esaslı olarak belirleme yükümlülüğü getirebilecek. Kurum, söz konusu işletmecilerden tarifelerinin maliyet esaslı belirlendiğinin ispatlanmasını talep edebilecek.
Kurum, tarifelerin maliyet esaslı belirlenmediğine karar vermesi halinde tarifeleri maliyet esasına göre belirleyecek. Kurum, tarifeleri maliyet esasına göre belirleyinceye kadar diğer ülke uygulamalarını ve işletmecilerin maliyet yapılarını uygun olduğu ölçüde dikkate alarak tarifelere üst sınır koyabilecek. Kurumun belirlediği tarifeler bağlayıcı olacak..
Kurum, ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere, hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi yükümlülüğü getirebilecek.

HESAP DENETİMİ

Kurum, işletmecilerin hesaplarını denetleyebilecek veya gerekli gördüğü takdirde bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirebilecek. Bağımsız denetim kuruluşlarıyla ilgili giderler işletmeciler tarafından karşılanacak.
Kurum, işletmecilere kendi tesislerinde, diğer işletmecilerin ekipmanları için maliyet esaslı bir bedel karşılığında fiziksel ortak yerleşim sağlama yükümlülüğü getirebilecek. Kurum, ortak yerleşim tarifelerinin maliyet esaslı belirlenmediğini tespit etmesi halinde, maliyetleri, uluslararası uygulamaları ve/veya rayiç bedelleri uygun olduğu ölçüde dikkate alarak ortak yerleşim tarifelerine üst sınır koyabilecek.
Kurum, ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere, kullanıcıların taşıyıcılarını serbestçe seçebilmelerini temin etme yükümlülüğü getirebilecek.

ERİŞİMDE MÜZAKERE ZORUNLU

İşletmeciler, diğer işletmecilerden erişim ve arabağlantı müzakerelerinde bulunmayı talep edebilecekleri gibi diğer işletmecilerden kendilerine bu yönde bir talep gelmesi hâlinde müzakerede bulunmakla yükümlü olacak.
Kurum, pazar analizi sonucu ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecileri belirleyecek. Kurum, ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerden birini, birkaçını veya tamamını getirebilecek. Ortak yerleşim ve tesis paylaşımı yükümlülükleri ise etkin piyasa gücüne sahip olmayan işletmecilere de getirilebilecek.
Arabağlantı yükümlüsü işletmeciler, her halde ayrım gözetmeme, şeffaflık ve tarifelerini maliyet esaslı belirleme yükümlülüklerine tabi olacak.

İŞLETMECİLER 3 AYDA ANLAŞAMAZSA UZLAŞTIRMAYA GİDİLECEK

İşletmeciler, arabağlantı da dahil olmak üzere erişimin hüküm ve koşullarını ilgili mevzuata, görev ve imtiyaz sözleşmelerine, telekomünikasyon ruhsatına, genel izin ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla kendi aralarında müzakere ederek serbestçe belirleyecek.
İlgili işletmecilerin, arabağlantı da dahil olmak üzere erişim talebinden itibaren azami üç ay içinde anlaşma sağlayamamaları halinde, taraflardan herhangi biri Kurum'dan uzlaştırma prosedürünün işletilmesini talep edebilecek.
Arabağlantıya ilişkin uzlaştırma talepleri her halükarda kabul edilecek. Kurum tarafından uzlaştırma prosedürünün başlatılmasından itibaren, tarafların aralarında anlaşmaya varmaları için altı hafta süreleri olacak. Kurum, gerekli gördüğü hallerde, bu süreyi dört hafta uzatabilecek.

ŞİRKETLER UZLAŞMAZSA KURUM ÜCRET BELİRLEYECEK

Belirlenen süreler zarfında taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde Kurum, anlaşma için uygun gördüğü ve işletmeciler için bağlayıcı olan hüküm, koşul ve ücretleri belirlemeye yetkili olacak.
Telekomünikasyon Kurumu, uzlaştırma prosedürü işletirken, geçici ücretin belirlenmesi dahil, kamu yararının gerektirdiği her türlü tedbiri alacak. İşletmeciler, geçici ücret dahil, Kurum tarafından alınacak tedbirlere uymakla yükümlü tutulacak.
Erişim ve arabağlantı anlaşmaları, bunların ekleri ve değişikliklerinin onaylı bir suretinin imzalanmasının ardından 15 gün içinde Kuruma sunulacak. İşletmeciler, Kurumun sözleşmelerde mevzuata aykırı bulduğu hususlara yönelik düzeltme taleplerini otuz gün içinde yerine getirmekle yükümlü olacak.

TİCARİ SIRRA SINIR

Anlaşmanın tarafları, ticari sır içerdiğini düşündükleri maddeleri anlaşmayla birlikte Kuruma bildirecek. Ticari sır olarak kabul edilebilecek bilgiler; erişim ve arabağlantı hizmetlerine ilişkin talep ve/veya talep tahminleri, üçüncü şahıslarca bilinmesi halinde bu kişilere haksız rekabet avantajı sağlayabilecek ve bu itibarla rekabeti bozucu etkileri olabilecek ticari ve operasyonel bilgilerle sınırlı tutulacak. Ayrım gözetmeme yükümlülüğü getirilen işletmeciler tarafından erişim ve arabağlantı talebinde bulunan diğer işletmecilere de uygulanması gereken hükümler, tarife bilgileri dahil, ticari sır olarak addolunamayacak.

ERİŞİM VE ARABAĞLANTI ANLAŞMALARI ALENİ

Erişim ve arabağlantı anlaşmaları, ticari sırlar saklı kalmak kaydıyla aleni olacak.
İşletmeciler, gerek erişim ve arabağlantı anlaşması müzakereleri esnasında gerekse bu müzakerelerden önce veya sonra diğer işletmeciden elde ettikleri bilgileri, veriliş amacına uygun olarak kullanmak ve her durumda gizli tutmakla yükümlü olacak. Söz konusu bilgiler, Kurum haricinde, hiçbir şekilde, bu tür bilgileri kendilerine haksız rekabet avantajı sağlayacak şekilde kullanabilecek üçüncü şahıslara, işletmecilerin ortaklarına, iştiraklerine ve ortaklıklarına ifşa edilemeyecek.

CİRONUN YÜZDE 1 İLA 2'Sİ KADAR CEZA

Yükümlü işletmecinin kendisinden erişim veya arabağlantı hizmeti talep eden işletmecileri talep etmedikleri bir hizmeti almak zorunda bırakması durumunda, işletmeciye bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde birine kadar ceza verilecek. Yükümlü işletmecinin ayrıştırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya haklı bir neden olmaksızın geciktirmesi durumunda, bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde ikisine kadar, yükümlü işletmecinin ayrım gözetmeme yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda, işletmeciye bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde birine kadar idari para cezası uygulanacak.
Yükümlü işletmecinin şeffaflık ve referans erişim ve/veya arabağlantı tekliflerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, işletmeciye bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde birine kadar ceza verilecek. Yükümlü işletmecinin erişim ve/veya arabağlantı tarifelerini bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak uygulaması halinde, işletmeciye bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde birine kadar ceza kesilecek. Yükümlü işletmecinin hesap ayrımı, maliyet muhasebesi ve denetime ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, işletmeciye bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde ikisine kadar para cezası uygulanacak.
Yükümlü işletmecinin ortak yerleşime ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya haklı bir neden olmaksızın geciktirmesi durumunda, işletmeciye bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde ikisine kadar para cezası verilecek. Yükümlü işletmecinin tesis paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya haklı bir neden olmaksızın geciktirmesi durumunda, işletmeciye bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde ikisine kadar ceza uygulanacak.
Yükümlü işletmecinin taşıyıcı seçimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya haklı bir neden olmaksızın geciktirmesi durumunda, işletmeciye bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde ikisine kadar idari para cezası uygulanacak. Yükümlü işletmecinin uzlaştırma prosedürü kapsamında geçici ücret dahil Kurum tarafından belirlenen hüküm, koşul ve ücretlere uymaması veya haklı bir neden olmaksızın geciktirmesi durumunda, işletmeciye bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde ikisine kadar ceza kesilecek.
İşletmecinin erişim ve arabağlantı sözleşmelerinin Kuruma sunulması veya mevzuata aykırı hükümlerinin düzeltilmesi veya sözleşmelerin aleniyetine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, işletmeciye bir önceki takvim yılındaki cirosunun binde beşine kadar, işletmecinin bilgilerin gizliliğine ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, işletmeciye bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde birine kadar, ihlalin niteliğine göre Kurum tarafından belirlenecek oranlarda idari para cezası uygulanacak.
Kurum, idari para cezalarının uygulanmasından önce ilgili işletmeciye Kurul kararıyla belirlenecek süre içinde yükümlülüğünü yerine getirmesini ihtar edecek.

İHLAL TEKRARINA CİRONUN YÜZDE 3'ÜNE KADAR CEZA

İhlal konusu fiilin tekrarı veya devamı halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde üçünü aşmamak kaydıyla idari para cezası uygulanacak.

23 Mayıs 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğine dayanılarak yayımlanan tebliğler, alınan Kurul kararları ile yapılan diğer idari işlemler konuya ilişkin yeni bir işlem yapılana kadar geçerliliğini muhafaza edecek.

(ANKA)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.