Polise çok geniş yetkiler verildi

Polise çok geniş yetkiler verildi

Polis ihtar yapmadan da zor kullanabilecek. Zorluğun derecesini kendisi takdir edecek. İşte yeni yasa.

TBMM Genel Kurulunda, kolluk kuvvetlerine, suçun önlenmesine ilişkin yeni yetkiler tanıyan, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, polis, kişileri ve araçları; bir suç veya kabahatin işlenmesini
önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş kişileri tespit etmek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilecek.

Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için, polisin tecrübesine ve içinde
bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması
gerekecek. Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde
durdurma işlemi yapılamayacak.


Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirecek ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilecek; kimliğinin veya bulundurulması gerekli diğer
belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecek.

Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu süreden fazla olamayacak.
Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde, kişilerin ve araçların
ayrılmalarına izin verilecek.

Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan
diğer bir eşya bulunduğu konusunda şüphelenirse, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri alabilecek. Ancak bu amaçla kişinin üzerindeki giysinin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemeyecek.

Görevlerin yerine getirilmesi sırasında, polis tarafından gerekli işlemler
için durdurulan kişiler ve araçlarla ilgili hükümler saklı kalacak.
Polis, görevini yerine getirirken, kendi kimliğini gösterdikten sonra,
kişilere kimliğini sorabilecek. Bu kişilere, kimliğini ispatlamalarında gerekli
kolaylık gösterilecek.

Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da diğer nedenlerle kimliği belirlenemeyen kişi tutularak, durumdan derhal cumhuriyet savcısı haberdar edilecek. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınacak ve gerekirse tutuklanacak. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanacak.

Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan vatandaşa, kimliği tespit edildikten
sonra ve talepte bulunması halinde, bu amaçla tutulduğuna ve tutulma süresine dair bir belge verilecek. Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilecek.
Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişilerin nüfusa
kayıtlarının temini için gerekli işlemler yapıldıktan sonra, fotoğraf ve parmak
izi tespit edilerek kayda alınacak.

Kimliği tespit edilemeyen kişinin yabancı olduğunun anlaşılması halinde,
Pasaport Kanunu ve Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılacak.

PARMAK İZİ VE FOTOĞRAFLARIN KAYDA ALINMASI

Polisin, parmak izi ve fotoğraf kaydı almasına ilişkin yetkisi yeniden
düzenleniyor. Polis, suç işleyenlerin dışında, bazı kişilerin parmak izini de
alacak.

Buna göre, polis; her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya
pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunan, başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen, Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan, sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeye giriş yapan diğer yabancı, gözaltına alınan kişilerin parmak izini alacak. Gönüllü olan kişilerden rızalarıyla alınacak parmak izleri de sisteme kaydedilecek.

Alınan parmak izi, ait olduğu kişinin kimlik bilgileriyle birlikte, ne zaman
ve kim tarafından alındığı belirtilerek, bu amaca özgü sisteme kaydedilerek
saklanacak. Ancak parmak izinin hangi sebeple alındığı, sisteme kaydedilmeyecek.

Olay yerinden elde edilen ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen parmak izleri, kime ait olduğu tespit edilinceye kadar ilgili soruşturma dosya
numarasıyla birlikte sisteme kaydedilecek.

Bu sistemde yer alan bilgiler, kimlik tespiti, suçun önlenmesi veya
yürütülen soruşturma ve kovuşturma kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla, mahkeme, hakim, cumhuriyet savcısı ve kolluk tarafından kullanılabilecek.

Kolluk birimleri, kimlik tespiti yapmak ya da olay yerinden alınan parmak
izini karşılaştırmak amacıyla doğrudan bu sistemle bağlantı kurabilecek.
Sistemde kayıtlı bilgilerin hangi kamu görevlisi tarafından ve ne amaçla
kullanıldığının denetlenebilmesine imkan tanıyan bir güvenlik sistemi kurulacak.

Sistemde yer alan kayıtlar gizli olacak; amaçları dışında kullanılamayacak.
Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar, kişinin ölümünden itibaren
10 yıl; kayıt tarihinden itibaren 80 yıl geçtikten sonra sistemden silinecek.
Parmak izi ile fotoğrafların sistemde kaydedilmesi ve saklanmasıyla bu
kayıtlardan yararlanmaya ilişkin diğer esas ve usuller, İçişleri Bakanlığı
tarafından Adalet Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenecek.

ÖNLEME ARAMASI

Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre
verilmiş, sulh ceza hakiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin vereceği yazılı emirle; kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kağıtlarını ve eşyasını arayacak; alınması gereken tedbirleri alacak, suç delillerini koruma altına alarak gerekli işlemleri
yapacak.

Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun
gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekecek.
Arama kararında veya emrinde; aramanın sebebi, konusu ve kapsamı, aramanın yapılacağı yer, zaman ve geçerli olacağı süre belirtilecek.
Önleme araması; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren
toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde, özel
hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya
sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde, halkın
topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde, idarecilerinin talebiyle öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanması için her derecede öğretim ve eğitim kurumunda, üniversitelerin kendi imkanlarıyla önlemesi mümkün görülmeyen olayların çıkması ihtimali karşısında rektör veya dekanın yardım talebiyle yüksek öğretim kurumlarının içinde, bunların yakın çevresi ile giriş ve çıkışlarında, umumi veya umuma açık yerlerde, her türlü toplu taşıma araçlarında, seyreden taşıtlarda yapılabilecek.

Konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan işyerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamayacak.
Spor karşılaşması, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşü
veya aniden toplulukların oluştuğu haller, ''gecikmesinde sakınca bulunan hal'' olarak sayılacak.

Polis, tehlikenin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla güvenliğini
sağladığı bina ve tesislere gelenlerin, herhangi bir emir veya karar olmasına
bakılmaksızın, üstünü, aracını ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde elle
kontrol etmeye ve aramaya yetkili olacak. Bu yerlere girmek isteyenler,
kimliklerini, sorulmaksızın ibraz etmek zorunda olacak. Milletlerarası
anlaşmaların hükümleri saklı olacak. Önleme aramasının sonucu, kararı veya emri veren makama bir tutanakla
bildirilecek.

ZOR VE SİLAH KULLANMA

Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak
amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkili olacak.
Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilecek.

Bedeni kuvvet; polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan
doğruya kullandığı bedeni gücü, maddi güç ise polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedeni kuvvetin dışında kullandığı kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller, polis köpekleri ve atları ile sair hizmet araçlarını ifade edecek.

POLİS, İHTAR YAPMADAN DA ZOR KULLANABİLECEK

Zor kullanmadan önce, ilgililere direnmeye devam etmeleri halinde doğrudan
doğruya zor kullanılacağı ihtarı yapılacak. Ancak direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak, ihtar yapılmadan da zor kullanılabilecek.

Polis, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla
kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve
tayin edecek. Ancak toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda, zor
kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler, müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilecek.

Polis, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor
kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın, TCK'nın meşru savunmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde savunmada bulunacak.
Polis; meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında, bedeni kuvvet ve
maddi güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında, bu direnişi
kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde, hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silah kullanmaya yetkili olacak.

Polis, silah kullanmadan önce, kişiye duyabileceği şekilde ''dur'' çağrısında bulunacak. Kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde,
önce uyarı amacıyla silahla ateş edilebilecek. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi ve ele geçirilmesinin mümkün olmaması halinde ise silahla ateş edilebilecek.

Polis, direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma
yetkisini kullanırken, kendisine karşı silahla saldırıya teşebbüs edilmesi
halinde, silahla saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz
kılacak ölçüde duraksamadan silahla ateş edebilecek.

ADLİ GÖREVLER VE YETKİLER

Polis, bir suça ilişkin olarak kendisine yapılan sözlü ihbar ve şikayetleri
ile görevi sırasında öğrendiği suça ilişkin bilgileri, yazılı hale getirecek.
Edinilen bilgi veya alınan ihbar üzerine veya kendiliğinden bir suçla
karşılaşan polis, olay yerinde kişilerin ve toplumun sağlığına, vücut bütünlüğüne veya malvarlığına zarar gelmemesi ve suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için derhal gerekli tedbirleri alacak.
Bir suç işlendiği veya işlenmekte olduğu bilgisini edinen polis, olay
yerinin korunması, delillerin tespiti, kaybolmaması ya da bozulmaması için acele tedbirleri aldıktan sonra, el koyduğu olayları, yakalanan kişilerle uygulanacak tedbirleri hemen cumhuriyet savcısına bildirecek. Polis, savcının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerini yapacak.

Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan polis, bunların yapılmasına
engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri,
işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men edecek.

Olay yeri dışında kalan ve o suça ilişkin delil elde edilebileceği yönünde
kuvvetli şüphe sebebi bulunan konut, işyeri ve kamuya açık olmayan kapalı
alanlarda yapılacak işlemler için CMK'nın arama ve elkoymaya ilişkin hükümleri uygulanacak.

TEŞHİS
Polis, olaydaki failin, gözaltına alınan şüpheli ile aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi bakımından zorunlu olması halinde, cumhuriyet savcısının
talimatıyla teşhis yaptırabilecek.

Tanıklıktan çekinebilecek olanlar, teşhiste bulunmaya zorlanamayacak. İşleme başlanmadan önce, teşhiste bulunacak kişinin faili tarif eden beyanları, tutanağa bağlanacak.

Teşhis işlemine tabi tutulan kişilerin birden fazla ve aynı cinsten olması,
aralarında yaş, boy, ağırlık, giyinme gibi görünüşe ilişkin konularda benzerlik
bulunması gerekecek. Teşhis için gerekli olması halinde, şüphelinin görünüşüyle ilgili gerekli değişiklikler yapılabilecek. Teşhis işlemine tabi tutulan kişilerin her birinde, teşhis sırasında bir numara bulundurulacak.
Teşhiste bulunan kişi ile teşhis işlemine tabi tutulan kişilerin birbirini
görmemesi sağlanacak. Teşhis işlemi, en az iki kez tekrarlanacak ve teşhiste
bulunması istenen kişiye, şüphelinin, teşhis edilecek kişiler arasında yer
almıyor olabileceği hatırlatılacak.

Teşhis işlemine tabi tutulan kişilerin, bu işlem sırasında birlikte
fotoğrafları çekilerek veya görüntüleri kayda alınarak soruşturma dosyasına
konulacak.

Şüphelinin fotoğrafı üzerinden de teşhis yaptırılabilecek. Ancak tek bir
fotoğraf veya aynı kişinin farklı fotoğrafları üzerinden teşhis yaptırılamayacak. Değişik kişilerin fotoğraflarının aynı büyüklük ve özellikte olmaları gerekecek. Teşhis işlemi tutanağa bağlanacak..


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.