• BIST 95.852
 • Altın 190,976
 • Dolar 4,6622
 • Euro 5,4311
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 24 °C

Sabah mağduruna umut yok

Sabah mağduruna umut yok
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedeline ilişkin sıra cetvelinin düzenlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Yapılacak yasal dağılımdan Medya Grubunun Fona olan borçları ile ilgili olarak önemli ölçüde tahsilat yapılacağının öngörülmekle birlikte, halihazırda bahse konu şirketlerin yapılacak tahsilat sonrasındaki borç durumu ve mevcut teminatların akıbetine ilişkin olarak şimdiden bir değerlendirme yapılabilmesinin mümkün bulunmadığını kaydedildi.

TMSF Başkan Yardımcısı Fethi Çalık imzalı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına hitaben yazılan ve Borsaya gönderilen yazıda, Medya Holding A.Ş, Sabah Yayıncılık AŞ ve Sabah Pazarlama A.Ş hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Açıklamada, Medya Holding A.Ş, Sabah Yayıncılık A.Ş ve Sabah Pazarlama A.Ş'nin Etibank A.Ş'nin hakim ortağı Dinç Bilgin'in doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altında olan Medya Grubuna dahil bir firma olmaları ve temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankalardan kullanmış oldukları kredilerden dolayı Bankalar/Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde TMSF tarafından yapılan takip ve tahsil işlemlerine muhatap bulunduğu, sorumlulukları çerçevesinde Medya Grubu ile Fon arasında imzalanan 17 Kasım 2003 tarihli protokolü borçlu ve müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığı hatırlatıldı.

27 Nisan 2007 tarihli Fon Kurulu Kararıyla iptal edilmesine karar verilen bahse konu protokole göre Medya Grubu'nun Fona olan nakit borçlarının 27 Ekim 2002 tarihi itibarıyla faiz hariç 889 milyon 608 bin 518 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu borç tutarının halka açık şirketlerin de içinde bulunduğu Medya Grubu'na dahil 44 adet tüzel ve 5 adet gerçek kişi tarafından kabul edilerek ödenmesi taahhüt edilen borç tutarı olduğu, Fona verilen yetkiler doğrultusunda protokol koşulları çerçevesinde hesaplandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu halka açık şirketlerin de içerisinde bulunduğu Medya Grubu'na dahil gerçek ve tüzel kişiler hakkında amme borçlusu sıfatıyla 27 Ekim 2000 tarihi itibarıyla gecikme zammı hariç 452 milyon 672 bin YTL tutarında amme alacağının tahsili için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre kesinleşmiş bir takip bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yukarıda da belirtildiği üzere 27 Nisan 2007 tarih ve Fon Kurulu kararı ile 17 Kasım 2003 tarihli protokol münfesih kılınmış olup, 3 Mayıs 2007 tarih, 261 sayılı Fon Kurulu kararı ile 17 Kasım 2003 tarihli protokolün iptal edildiği de dikkate alınarak protokolün tarafı olan ve aralarında Medya Holding A.Ş, Sabah Yayıncılık AŞ ve Sabah Pazarlama A.Ş'nin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere 17 Kasım 2003 tarihli protokolün temerrüt esasları çerçevesinde hesaplanmış borç bakiyesi ile daha önce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yapılan takip tutarı arasındaki farktan kaynaklanan bakiye borç miktarı için 6183 sayılı Kanun hükümleri kapsamında ilave takip yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda bahse konu şirketlere halihazırda kesinleşmiş Fon alacakları dışında kalan, 6183 sayılı takibe konu edilmemiş bulunan Fon alacaklarının ek takip tutarına ilişkin ödeme emirleri tebliğ edilmiştir."

ATV-SABAH İHALESİ...

TMSF'nin açıklamasında, 5 Aralık 2007 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün; TMSF'nin Etibank A.Ş hakim ortağı Dinç Bilgin Grubundan olan alacaklarının tahsilini teminen, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134. Maddesi çerçevesinde Merkez Grubu ve Dinç Bilgin Grubu firmalarına ait 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri'i veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ile bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer mal, hak ve varlıklarından oluşturulan ticari ve iktisadi bütünlüğünü kapsadığı hatırlatıldı.

ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134. Maddesi hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca cebri icra suretiyle satışı gerçekleştirildiği ve ihale bedelinin 22 Nisan 2008 tarihinde tahsil edildiği belirtilen açıklamada, ihale bedeline ilişkin olarak yukarıda belirtilen ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sıra cetveli düzenlenmesine ilişkin çalışmalara başlandığı, sıra cetvelinin kesinleşmesini müteakip yasal dağılımdan Fona isabet edecek tahsilat tutarının Medya Grubu'nun Fona olan tüm borçlarından sorumlu olan Medya Holding A.Ş, Sabah Yayıncılık A.Ş ve Sabah Pazarlama A.Ş'nin borçlarına mahsup edileceği bildirildi.

Açıklamada, ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedeline ilişkin sıra cetvelinin düzenlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiği, yapılacak yasal dağılımdan Medya Grubunun Fona olan borçlarıyla ilgili olarak önemli ölçüde tahsilat yapılacağı öngörülmekle birlikte, halihazırda bahse konu şirketlerin yapılacak tahsilat sonrasındaki borç durumu ve mevcut teminatların akıbetine ilişkin olarak şimdiden bir değerlendirme yapılabilmesinin mümkün bulunmadığının altı çizildi.

Kurum hesaplarına yansıyan her türlü tahsilatın Medya Grubu'nun Fona olan borçlarından mahsup edildiği, mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15. Maddesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134. Maddesi ve temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankalardan kullanmış oldukları krediler nedeniyle Medya Grubu'nun Fona olan tüm borçlarından sorumlu olan Medya Holding AŞ, Sabah Yayıncılık A.Ş ve Sabah Pazarlama A.Ş'nin borçlarının yapılan tahsilatlar ölçüsünde azaldığı belirtildi.

KÜÇÜK YATIRIMCILARA ÖDEME YAPILMASI...

TMSF'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"ATV Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlük İhalesinin kesinleşerek bedelinin Fona ödenmesini müteakip 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134. Maddesi ve Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak yasal dağılım ve Merkez Grubuna konulan nakit değerler, sermaye ve mal varlığı katkısı ile mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları kapsamında yapılacak ödemeler ve diğer alacaklıların, takyidat lehdarlarının ödemeleri sonrasında bir bakiye kalması ve bu tutara herhangi bir takyidat uygulanmamış olması ve yasal çerçevede mümkün bulunması halinde, Fonun hukuken herhangi bir şekilde kabulü, beyanı, yükümlülüğü veya sorumluluğu anlamına gelmemek kaydıyla Medya Grubu şirketlerinin halka açık hisselerinin edinmiş olan azınlık hissedarlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik olarak değerlendirme yapılabileceği ve bu konuda yasal mevzuatın incelendiği ve çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilmiştir.

Yukarıda da belirtildiği gibi ATV Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedeline ilişkin olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134. Maddesi hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sıra cetveli hazırlanmakta olup, sıra cetveli ve dolayısıyla Fon alacaklarına isabet edecek tahsilat tutarı konusunda henüz somut bir değerlendirme yapılamamaktadır."

Açıklamada, banka hakim ortakları ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı olan ve/veya banka kaynaklarını edinen veya edinilmesine aracılık eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında Fon işlem yapmaya yetkili olduğu, bu meyanda Fonun, bahse konu gerçek ve tüzel kişilerden alacaklarının tahsili için kanunlar ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Şirketlerin halka açık olması ya da hakim ortak bağlantısı olmayan üçüncü şahıs ortaklarının bulunmasının bu anlamda bir farklılık arz etmediği, Fonun alacaklarını tahsili amacıyla gerçekleştirdiği hukuki ve idari işlemlerde, halka açık şirketler ve bu şirketlerin hisselerini edinmiş olan yatırımcılar ile ilgili olarak sınırlayıcı bir düzenleme bulunmadığı belirtildi.

Her ortaklığın, gerçek veya tüzel kişi ortalarından ayrı bir kişiliği bulunduğu ifade edilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Dolayısıyla ortaklığın borç ve yükümlülükleri dikkate alınmaksızın, bunlar karşılanmaksızın sadece aktifleri dikkate alınarak hissedarlara ortaklık malvarlığı üzerinde hak tanımak, alacaklıların alacakları tasfiye edilmeksizin hissedarlara pay vermek mevcut hukuk düzeni içerisinde olanaklı gözükmemektedir. Yapılan araştırma ve incelemelere göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 447. Madde hükmü uyarınca, şirketin borçları ödendikten sonra şirket tasfiyesinde bakiye kalması ve şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm olmaması halinde küçük yatırımcıların bu bakiyeden pay alabileceği, bir şirketin hisse senedini almak suretiyle şirketin karına ortak olurken aynı zamanda zarar riskini de göze almış olmaları gereken yatırımcıların şirket ortaklarından farklı bir haklarının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

ATV Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'ne dahil Dinç Bilgin Grubu şirketlerinin Fon dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, vergi dairelerine, sosyal güvenlik kurumuna, kamu bankalarına, özel bankalara ve piyasaya son derece yüklü borcu bulunan kuruluşlar olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde ilgi (e)'de kayıtlı yazınıza konu halka açık şirketlerin hisselerini elinde bulunduran küçük yatırımcılara ilişkin ATV Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedelinden bir ödeme yapılabilmesi için gerekli ve yeterli bir hukuki düzenlemenin mevcut olmadığı anlaşılmakla birlikte; Medya Grubu şirketlerinin halka açık hisselerini edinmiş olan azınlık hissedarların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik alternatif yöntemlerin araştırılmasına devam edilmektedir."

A.A.

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Kırmadan Su Kaçağı Tespiti Yapma17 Mayıs 2018 Perşembe 15:56
 • Zynga Poker Chip Satışı16 Mayıs 2018 Çarşamba 16:26
 • Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?13 Mayıs 2018 Pazar 21:48
 • Her Mekânda Koton Etek Şıklığı12 Mayıs 2018 Cumartesi 18:49
 • Çanakkale Turu Fiyatları Ne Kadar10 Mayıs 2018 Perşembe 19:21
 • Size Özel Kapı Sistemleri28 Nisan 2018 Cumartesi 17:01
 • Alem Sohbet İle Keyfi Yaşayın16 Nisan 2018 Pazartesi 20:57
 • Teşvikiye Camii’nde yangın15 Nisan 2018 Pazar 20:08
 • Promosyon Bez Çanta Dönemi Başladı12 Nisan 2018 Perşembe 16:48
 • Lüks ve Ucuz Davetiyenin Adresi Mert Davetiye08 Nisan 2018 Pazar 18:10
 • Tüm Hakları Saklıdır © 1998 Şişli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 212 213 32 05 | Haber Scripti: CM Bilişim