• BIST 116.603
 • Altın 172,438
 • Dolar 3,9676
 • Euro 4,9052
 • İstanbul 6 °C
 • Ankara 9 °C

60. hükümetin programı

60. hükümetin programı
Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül tarafından bakanlar kurulu listesi onaylanan 60. hükümetin programını TBMM Genel Kurul'unda açıkladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin 60., Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. hükümeti adına aziz milletimizi ve siz değerli milletvekillerini saygı ile selamlıyor, Meclisimizin 23. döneminin milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum' sözleriyle başlıyor.

76 sayfadan oluşan hükümet programında ağırlıklı olarak hükümetin ekonomiye yaklaşımı ve önümüzdeki döneme ilişkin projelere yer verilirken, AKP'nin 22 Temmuz seçim beyannamesindeki vaatler de programı yansıdı.

Programın ana başlıkları şöyle:

• YENİ ANAYASA
-Bu program, istikrar zemininde ilerleyen ekomomik ve sosyal gelişme sürecimizde bir 'sıçrama dönemi' programıdır. Temel hedef, Türkiye'yi take-off’a, 'kalkış'a geçirerek, daha güvenli bir hıza ve yüksekliğe taşımaktır.

-Yeni anayasa, Cumhuriyetin değiştirilemez temel nitelikleri olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini tam olarak hayata geçirmeli, bireylerin haklarını en etkili şekilde korumalı, temel hak ve özgürlükleri ‘İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ve ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği ilke ve standartlarda güvence altına almalıdır.

-Yeni anayasa, olabilecek en geniş toplumsal uzlaşmayla hazırlanacak

-Temel hak ve özgürlükler konusunda ülkenin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde belirtilen esaslar uygulanacak, özellikle Kopenhag Siyasi Kriterlerine tam uyum sağlanacaktır.

-“Sıfır Tolerans” anlayışı ile işkence, kayıp, gözaltında ölüm, faili meçhul cinayet gibi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez insan hakları ihlallerinin üzerine, kararlılıkla gidilecektir.

-Sivil toplum örgütlerine daha fazla açılma ve siyasal karar alma süreçlerinde ilgili toplum kesimlerinin görüş ve önerilerini almaya devam edecektir.

-Medyanın bağımsızlığına önem verilecektir. Bunun için de medyanın çoğulcu, şeffaf ve rekabetçi bir yapıda gelişmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

• YARGI SİSTEMİ
-Gelecek dönemde de adalet ve yargı reformu ile ilgili çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürülecek.

-İhtilafları çıkmadan önlemek amacıyla “Koruyucu Hukuk” uygulamaları daha da geliştirilecektir.

-Uyuşmazlıkların hızlı, basit, az giderle ve etkin bir şekilde çözülmesini sağlamak ve böylece yargı organlarının iş yükünü azaltmak amacıyla, özellikle hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarını öngören yasal düzenlemeler yapılacaktır.

-Mahkemelerin elektronik arşiv imkânlarından daha verimli bir şekilde yararlanması sağlanarak gerekli bilgi ve belgeler ile emsal kararlara zamanında erişim daha etkili hale getirilecek, yargı organları arasında kurulan bilgi ağı geliştirilecektir.

• KAMU YÖNETİMİ
-Geçen dönem hazırlıklarını tamamlanan İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı bu dönemde çıkarılarak yerel yönetimlerimiz mali yönden de güçlendirilecek, Köy Kanunu da yenilenecektir.

-Yolsuzluklar karşısında hükümetimiz tavizsiz tutumunu sürdürecektir.

-Bütün kurumların hizmetlerini elektronik ortama taşıması sağlanacaktır.

-Diğer taraftan, kısa bir süre içerisinde, “Tek Kart” projesi milletimizin hizmetine sunulacaktır. Böylece, vatandaşlar her kurum için ayrı ayrı kartlar taşımak yerine, üzerinde bulunduracağı tek bir kartla; hem vergi ve nüfus-vatandaşlık işlemlerini yapabilecek, hem sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilecek, hem de ehliyet, ruhsat, pasaport vb. işlemlerini yürütebilecektir.

• HUZUR VE GÜVENLİK
-Mobil iletişim teknolojisi kullanılarak, kentlerimizin cadde, sokak ve meydanları görüntülü güvenlik denetimine alınmıştır. Proje, 58 il ve 36 ilçeye yaygınlaştırılmıştır. Gelecek dönemde, artan bir kararlılıkla ve etkinleştirilecek politika ve programlarla, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya dönük çabalarımız yoğunlaştırılacaktır.

-Genel kolluğun önleyici kolluk yetkileri, yapılacak yasal düzenlemelerle yeniden tanımlanacak, polis ve jandarma, gerek insan kaynakları gerekse teknoloji, teçhizat ve malzeme bakımından daha da güçlendirilecektir.

-Ulusal güvenliğimize kastedecek her türlü oluşuma karşı tavizsiz tutumumuz kararlılıkla sürecektir.

-Türkiye’nin her bir köşesinde sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, hiçbir bölgemizin geride kalmamasını sağlamak amacıyla çalışmalar yoğunlaşarak devam edecektir.

-Terörizmle mücadele konusunda Türkiye’nin haklı konumunu uluslararası platformlarda etkin bir şekilde savunmaya devam edilecek.

-Milli güvenliği güçlendirmek, ulusal birliği muhafaza etmek için verilen mücadelei, 60. hükümet döneminde de her türlü meşru aracı kullanarak devam edecektir.

• MİLLİ SAVUNMA
-Türkiye’nin gücünü her türlü şart ve coğrafyada hissettirecek, hem konvansiyonel hem de asimetrik muharebeleri icra edebilecek, caydırıcılığı, beka kabiliyeti ve muharebe gücü yüksek bir savunma sistemi ve gücünün oluşturulması ana hedefdir.

• EKONOMİ
-Ekonomi politikalarında “şeffaflık”, “süreklilik”, “tutarlılık” ve “öngörülebilirlik” ilkelerini esas almaya devam edecektir.

-Ulusal ve uluslararası yatırımcıların Türkiye’yi bir yatırım yeri olarak tercih etmesinde; yatırımların, ekonomik büyümenin ve böylece istihdamın artmasında önemli bir rol oynayan AB hedefi, ekonominin geleceğini güçlü bir çerçeveye oturtmaktadır.

-Uygulanan ekonomik program, demokratikleşme çabaları ile bütünleştirmeye ve bu iki süreci birbirini tamamlayan unsurlar olarak görmeye devam edecektir.

-Özelleştirme uygulamalarını sadece kamu için bir gelir kaynağı olarak görmemekte, üretimdeki verimliliğin ve istihdamın artmasını sağlayacak önemli bir politika aracı olarak değerlendirmektedir.

-Küresel sermayenin özellikle mal ve hizmet üretimine yönelik yeni yatırımlara yönelmesi için gerekli ortam oluşturulacak.

• MALİ DİSİPLİN
-Türkiye’ye sermaye girişinin ve çıkışının serbest olacaktır.

-Kurun piyasa şartlarında oluşması, ekononin iç veya dış şoklardan daha az etkilenmesini sağlayacaktır.

-Yapısal reformlara kararlılıkla devam edecektir.

-2013 yılı için hedef 800 milyara yaklaşan bir milli gelire ulaşmak, kişi başına geliri 10 bin dolara çıkarmaktır.

-Enflasyonu tek haneli seviyelere indirmenin ötesinde hedef fiyat istikrarını sağlayıp kalıcı hale getirmektir.

-Ekonominin genelindeki fiyat artışları iktisadi kararlar alınırken ihmal edilebilir seviyelere kalıcı olarak ininceye kadar bu mücadeleye devam edilecek.

-Bunu gerçekleştirirken operasyonel bağımsızlığını koruyacak olan Merkez Bankasına, maliye politikalarla destek verecek.

-Gerek makro düzeydeki yapısal reformlar gerekse mal ve özellikle hizmetler sektöründe rekabeti artırıcı mikro reformlar yoluyla enflasyonun düşük tek haneli seviyelere inmesi için çalışılacak.Bu amaçla ‘enflasyon hedeflemesi’ rejimini geliştirmeye devam edilecek.

-2009 yılında ise “Yeni” ibaresi kaldırılacak ve paramız yeniden Türk Lirası adını alacak.

-2013 yılında ihracatımızın 200 milyar doları aşacaktır.

-17 Nisan 2007’de açıkladığımız ve Türkiye’nin AB Müktesebatına uyumu için 2013 yılına kadar uygulayacağımız program çerçevesinde, ekonomik değişim ve dönüşümü de kapsayan 200 kadar yasal düzenleme ve 600 kadar ikincil düzenleme tamamlanacak.

-2023 yılında satın alma paritesine göre milli hasıla büyüklüğü bakımından Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alacaktır.

• DIŞ BORÇLAR
-Kamu borcunun milli gelire oranı daha da aşağı düşürülecektir.

-Nominal faizler tek haneye indirilecek..

-İstihdam üzerindeki yükler olmak üzere vergi oranlarını azaltılacak.

-Damga vergisi başta olmak üzere, işlemler üzerindeki vergiler kademeli olarak kaldırılacak.

-Vergi politikalarında öngörülebilirlik artırılacak, vergi mevzuatını sadeleştirilecek.

-Kayıtdışılıkla mücadele devam edecek.

-Bankacılık sistemde, bir yandan sektördeki rekabet ortamının gelişmesi, diğer yandan reel kesimin bankacılık sisteminden daha fazla faydalanabilmesi için gerekli her türlü önlem alınacak.

-2013 yılında turizm gelirleri 40 milyar dolar olacak.

• SANAYİ
-Sanayide, rekabet gücü, verimlilik ve teknolojik yenilik ekseninde özel sektör öncülüğünde dışa dönük bir yapı içinde sürdürülebilir kalkınma sağlanacak.

-Türk Ticaret Kanunu olmak üzere mevzuat çalışmaları tamamlanacak, idari kapasite güçlendirilecek.

-Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı aracılığıyla, büyük yatırımcılar çekilmeye çalışılacak.

-Yatırım teşvikleri, şeffaf ve etkin bir şekilde kullanılacaktır. Bu kapsamda, Devlet Yardımları İzleme Birimi kurulacak, devlet yardımlarının tek elden koordinasyonu sağlanacak.

• ENERJİ
-Elektrik üretim ve dağıtımında özel sektör katılımının sağlanması, rekabetin oluştuğu işleyen bir piyasanın oluşturulması, tedarikçi ülkelerin çeşitlendirilmesi ve enerji üretiminde azami oranda iç kaynak kullanarak ithalata bağımlılık azaltılacak.

-Talep açısından enerji yoğunluğunun azaltılması, verimliliğin artırılması, kayıp-kaçağın makul düzeylere düşürülmesi, israfın önlenmesi, düzenlenmiş piyasa uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanacak.

-Doğalgaz tüm şehirlere yaygınlaştırılacak.

-Enerji sektöründe; yatırımcıya, tüketiciye ve ilgili kesimlere güven veren, belirsizlik içermeyen bir ortam oluşturulacak.

-Düzenlenmiş işleyen piyasa yapısını oluşturmak için başlatılmış olan çalışmalar hızla tamamlanacak, öngörülebilirlik sağlanacak ve özel sektörün yatırım yapmasının önündeki engeller kaldırılacak.

-Ceyhan’ın uluslararası enerji piyasasında ana dağıtım noktalarından ve dünya enerji fiyatlarının oluşumunda önemli merkezlerden birisi olması için çalışılacak.

-Doğal gaz transit boru hatlarının yapımı tamamlanarak Avrupa’ya gaz dağıtımında Türkiye’nin etkin bir rol oynaması sağlanacak.

-Arz güvenliğinin artırılmasına katkı yapacak olan bölge ülkeleriyle elektrik ticareti geliştirilecek.

-Hazar Bölgesi ve Ortadoğu gaz rezervlerini Avrupa pazarlarına ulaştırmayı öngören Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya (NABUCCO) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin gerçekleşmesi için çaba sürecek.

-Avrupa elektrik sistemine Türkiye'nin elektrik sisteminin entegrasyonuna yönelik çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak.

-Boyabat, Deriner, Ermenek ve Ilısu Barajları tamamlanacak, Yusufeli barajının yapılmasına başlanacak.

-Kamu yatırım programında yer alan hidroelektrik ve termik santral projelerinin hızla tamamlanmasına öncelik verilecek.

-Alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi için çalışılacak

-Nükleer enerji için gerekli hukuki çalışmalar hızla sonuçlandırılacak, özel sektörün bu alandaki yatırımları desteklenecek.

-Mevcut elektrik üretim tesislerinin rehabilitasyonu en kısa zamanda tamamlanacak.

-Doğalgazın elektrik üretimindeki payı düşürülecek, sektörde rekabete dayalı bir piyasa oluşturulacak.

-Doğal gazın konut ve sanayideki kullanımının yaygınlaştırılması sürdürülecek.

-Doğal gaz temininde tedarikçi firma sayısı ve depolama kapasitesi artırılacak, böylece arz güvenliği güçlendirilecek.

• ALTYAPI VE ULAŞIM YATIRIMLARI
-Altyapı ihtiyacının, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandıracak şekilde karşılanması esas olacak.

-Kentsel altyapı başta olmak üzere, üretim girdi maliyetlerinin azaltılması ve pazara erişim imkanlarının geliştirilmesi ile ekonominin büyümesi ve rekabet gücünün artırılması sağlanacak.

-Rekabetçi piyasanın oluşmadığı sektörler düzenlenerek, özel sektörün finansman ve işletme yeteneğinden maksimum derecede yararlanılacak.

-Gelecek on yıl için; kara, deniz, demiryolu ve hava taşımacılığının birbirine paralel gelişimini sağlamak, gerçekleştirilecek projelerle deniz ve hava taşımacılığı ile demiryolu öncelikli olmak üzere tüm ulaşım türleri arasındaki dengeyi sağlanacak.

-Bölünmüş yol ağının toplam uzunluğu 15 bin km’ye çıkarılacak.

-Demiryolu ağını daha da geliştirilecek.

-Havacılıkta serbestleşme politikası, dış hatları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

-Denizcilik sektörü de liman altyapısı gözden geçirilecek, Ege ve Marmara başta olmak üzere kamu-özel sektör işbirliğiyle, lojistik merkezlerin bulunduğu büyük kapasiteli yeni liman projeleri hazırlanacak.

-Limanların demiryolu bağlantıları geliştirilecektir.

-Ulaştırma sektöründe, özel sektör dinamizmini de içine alan politika ve atılımlara yeni dönemde hız verilecek.

• TARIM POLİTİKALARI
-Kırsal Kalkınma Stratejisi doğrultusunda kırsal kesimde iş imkanlarını çeşitlendirmek ve gelir düzeyini yükseltmek için kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projeleri uygularnmaya devam edecek.

-KÖYDES projesi kapsamında köylerimizin elektrik altyapı sorunları çözülecek.

-Tarıma verilen toplam destekler artarak devam edecektir.

-Mazot desteği devam edecek.

-Tarımsal kredi faiz oranları daha da aşağı çekilecek. Tarımsal krediler yaygınlaştırılarak devam edecek.

-Tarım Bakanlığı, Hazine ve Ziraat Bankasının müşterek olarak başlattığı “yağmurlama-damlama” ile sulama projeleri yaygınlaştırılacak.

-Ttarım danışmanlarının sayısı 10 bine çıkarılacak ve bütün köylerimize hizmet vermeleri sağlanacak.

-Sulama projelerine öncelik vererek rasyonel hale getirecek ve bu projelere yeterli kaynak tahsis edilecek. Barajı bitirilen projelerin, sulama ve bakım kısmını özel sektör yatırımına açılacak.

-Yağlı tohumlar başta olmak üzere arz açığı olan ürünlere yönlendirme teşvikleri uygulanacak.

-Havza bazlı teşviklerini ülke geneline yaygınlaştırılacak.

-Pazar garantili sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracak tedbirler alınacak.

-Hayvancılık sektöründe rekabet gücünü artırmak için başlatılan politikalara devam edilecek.

• KOBİ'LER
-Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile esnaf ve sanatkarın ekonomik ve sosyal güçlenmesi için tedbirler alınacak. Modern teknolojiyi takip edememeleri nedeniyle rekabet güçleri azalan KOBİ’lerin müşterek yatırımları kümelenme yaklaşımı çerçevesinde desteklenecek, OSB yönetimlerinin kümelenmede önemli rol üstlenmeleri sağlanacak.

-Girişim sermayesi, kredi garantisi gibi uygulamaların gelişmesi desteklenecek, KOBİ’lerin finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi sağlanacak.

-Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yatırım kredisi faiz desteği sağlanarak Ar-Ge çalışması yapan KOBİ’lerin sayısı artırılacak.

-KOBİ kümeleri sektörel kümeler halinde örgütlenmesi özendirilecek.

-Girişim sermayesi, kredi garantisi gibi uygulamaların gelişmesi desteklenecek, KOBİ’lerin finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi sağlanacak.

• MİLLİ EĞİTİM
-Kamu harcamalarında en büyük pay, yine eğitime ayrılacak.

-Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı yüzde 50’ye çıkarılacak. İlköğretimde yüzde 100, mesleki ve teknik eğitim dahil olmak üzere ortaöğretimde yüzde 90 okullaşma gerçekleştirilecek.

-İlk ve ortaöğretimde tekli öğretime geçmek kaydıyla, sınıflarda azami 30 öğrenci eğitim görecek.

-Her okula internet bağlanacak, bilişim okuryazarı olmayan öğrenci kalmayacak.

• ÜNİVERSİTELER
-Üniversitelerin, yönetişim ve öğretimdeki farklılaşmaları ile temayüz etmeleri desteklenecek.

-Farklı insani, fiziki ve mali kaynaklara sahip olan üniversitelerin tek tip ve tek merkezli yönetim anlayışı yerine küresel rekabete katılabilen, dünyaya açık ve Türk toplumunun beklentilerini karşılayan dinamik kurumlar haline gelmesi sağlanacak.

-Üniversite öğrencilerinin yurtların kalitesi daha da iyileştirilecek, burs miktarları artırılacak.

• SAĞLIK VE SOSYAL POLİTİKALAR
-Sağlıkta Dönüşüm Programı sürdürülecek, aile hekimliği uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

-Genel Sağlık Sigortası sistemi, 2008 yılında uygulamaya konulacak.

-Sosyal yardım ve destek politikaları yeni bir yapılanma içinde daha güçlü ve etkin bir şekilde sürdürülecek. En düşük gelir grubundaki ailelerin çocuklarının periyodik sağlık hizmeti alması ve eğitime devamlarını sağlamak için annelere yapılan her çocuk için aylık ödemeler sürdürülecek.

-Aile içi şiddet, töre ve namus cinayetleri ile mücadelede sıfır tolerans yaklaşımıyla hareket edilecek, kız çocukların ve kadınların eğitimin her kademesine daha fazla katılması ve toplumsal hayatın her alanında daha fazla rol alması için yeni politikalar üretilecek.

-Kadın huzurevleri yaygınlaştırılacak.

-Gençliğin her anlamda donanımlı, temel değerlerimize sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini temin etmek, onları zararlı alışkanlıklardan korumak ve istikbale güvenle bakmalarını sağlamak amacı tüm politikalarda öncelikle yer alacak.

-Özürlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak amacıyla, özel sektörde çalışan özürlülerin sosyal sigorta primleri Hazine tarafından ödenecek.

-Din hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’na her tür destek verilmeye devam edecektir.

• İSTİHDAM
-İstihdamın artırılması, daha fazla ve daha kaliteli iş imkanlarının oluşturulması için çabalar artarak devam edecek.

-SSK işveren prim oranı, 2008 yılında beş puan ile başlamak üzere kademeli olarak indirilecek.

-Şirket kurma ve kapatma ile ilgili maliyetler düşürülecek.

-Esnek istihdam biçimleri artırılacak, esneklik-güvence ilişkisi korunacak, istihdam üzerindeki idari ve yasal yükler de azaltılacak.

-Çalışma hayatına ilişkin bürokratik formaliteler daha da basitleştirilecek.

-Zorunlu istihdam uygulamalarında, işverenlerin işçi çalıştırmasını özendirecek düzenlemelere gidilecek, istihdam üzerindeki yüklerin hafifletilmesi için İş Kanununa göre açılması zorunlu birimler konusunda kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılacak.

-Mesleki eğitimde okul türü yerine program türünü esas alan ve programlar arasında kolaylıkla geçişlerin yapılabildiği esnek bir sisteme geçilecek.

-Çıraklık eğitim merkezlerinin ve programlarının modernleştirilmesi, meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının işgücü piyasası ile işbirliği içinde eğitim yapmaları sağlanacak.

-“Meslek Edin-İşin Hazır”, “Gençler İş Adamı Oluyor”, “Kadın Girişimcilik” gibi aktif işgücü programları uygulanmaya başlanacak.

-Özel istihdam bürolarının açılması özendirilecek.

-İşsizlik Sigortası Fonu önümüzdeki dönem daha etkili kullanılacak, kullanım koşulları kolaylaştırılacak.

• ÇEVRE VE SU POLİTİKALARI
-Su kaynaklarının çok daha verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar artarak devam edecek. Bu çerçevede; atıksu, katı atık, tehlikeli atık gibi çevre korumaya yönelik tesisleri yaygınlaştırılacak.

-Geri dönüşüm çalışmalarına ağırlık verilecek.

-Ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve iyileştirme çalışmaları hızlandıracak, kentlerin etrafındaki “yeşil kuşak ormancılığı” geliştirerek, daha yaşanabilir kentler oluşturulacak..

-Küresel ısınmayla ilgili olarak daha önce başlatılan enerji, ulaştırma, tarım ve sanayi gibi sektörel alandaki çalışmalara ve ağaçlandırmalara devam edecek.

• TOPLU KONUT
-Gelecek dönemde tamamlanmış olan konut sayısını sosyal donatılarıyla birlikte toplam 500 bine çıkarılacak.

-Ülke genelinde doğal afet riski taşıyan yerleşim yerleri risk düzeyine göre önceliklendirilecek, bunlardan yeniden yerleşim gerekenlere TOKİ tarafından uygun koşullarda konut ve işyeri yapılacakt.

-Güçlendirme ve rehabilitasyon ihtiyacı olanlara da yeni finansman modelleri geliştirilecek.

-İstanbul’da yürütülen depreme hazırlık çalışmaları daha hızlandırılacak ve denetimler artırılacak.

• SPOR
-Spor tesislerinin yapımına devam edilecek, “Gençlik Merkezleri” kurulacak, Gençlik Kamplarının sayısı çoğaltılacak, yabancı ülkelerle gençlik değişim programları hızlandırılacak, olimpiyatlara sporcu hazırlama kapsamında gençlere teşvik ve destek sağlanacak.

• AR-GE İNDİRİMLERİ
-Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payının, 2013 yılına kadar %2’ye yükseltilecek, bu payın, en az yarısının özel kesim tarafından karşılanabilmesi için her türlü önlem alınacak, gerekli idari ve hukuki ortam hazırlanacak.

-Tüm Ar-Ge faaliyetleri için, vergi muafiyeti ve indirimleri sağlanacak.

-Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı aracılığıyla, uluslararası ileri teknoloji şirketlerinin Türkiye’de Ar-Ge merkezleri açması için aktif bir çalışma yapılacak.

• TELEKOMÜNİKASYON
-Telekomünikasyon pazarındaki serbestleşme hızlandırılacak.

-Elektronik haberleşme hizmetlerindeki yüksek vergi yükü, bütçe imkanları dahilinde tedricen makul seviyelere çekilecek.

-Yazılım, donanım ve iletişim alanındaki şirketlerin topluca bulunduğu Bilişim Vadileri ve Teknopark projeleri desteklenerek bilişim sektörünün gelişmesi sağlanacak.

-Posta hizmetleri ile ilgili yeniden yapılanma ve serbestleşme sürecinin başlatılması, denetleyici ve düzenleyici kurum oluşturulması çalışmalarına hız verilecek.
 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 1998 Şişli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 213 32 05 | Haber Scripti: CM Bilişim